Gökhan Günaydın’dan TMMOB Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM’nin 22 Mart 2023’te 26. maddesini iptal ettiği TMMOB Kanunu’nun iptal gerekçesine uygun olarak disiplin cezaları ile bu cezalara ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda madde metninde bir yandan Anayasa’nın 135 inci maddesi ve 6235 sayılı Yasa’da belirtilen amaçların yerine getirilmesi diğer yandan da başta 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere çeşitli Kanunlarda yer alan görevini yerine getirmediği tespit edilen meslek mensuplarının Odalara bildirilerek haklarında disiplin süreçleri yürütülmesinin kanuni dayanağı sağlanmaktadır. Dolayısıyla bir yandan Anayasa ve yasalar ile verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için düzenleme yapılırken diğer yandan Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen gerekçelere uygun olarak hukuki belirlilik başta olmak üzere hukuki güvencelerin sağlanması amaçlanmıştır.”

Kanun teklifinde 26. madde şöyle düzenlendi:

“Odalara kayıtlı yahut kayıt olmakla yükümlü meslek mensuplarından; kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt yaptırmayan veya bu Kanunun öngördüğü diğer yükümlülüklere aykırı hareketleri görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarar oluşturabilecek davranışta bulunanlara, akdettiği sözleşmelere uymayan veyahut meslek şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara kayıt olmakla yükümlü bulundukları oda haysiyet divanınca, fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.”

”SAVUNMA ALINMADAN CEZA VERİLEMEZ”

Kanun teklifinde değişiklik öngörülen disiplin cezaları ise şöyle:

“Oda haysiyet divanları, kendisine sevk edilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç ay içinde karara bağlar.

Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl geçmesi halinde soruşturma başlatılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda genel kanuni bir suç oluşturuyor ve bu suç için, kanun daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zaman aşımı süresi uygulanır ve bu durum soruşturma açılmasında belirtilir.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Savunma alınmadan ceza verilemez. Savunma yazılı veya sözlü olarak da verilebilir. Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde geçerli mazereti olmaksızın yazılı veya kendisine bildirilen günde sözlü savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir